Inwentaryzacja dendrologiczna parku w Starym Gronowie

Inwentaryzacja dendrologiczna parku w Starym Gronowie

  • Rodzaj opracowania: dokumentacja przedprojektowa
  • Powierzchnia: 10,00 ha
  • Przeważająca funkcje: teren zieleni publicznej, rekreacja, edukacja
  • Zakres projektu: inwentaryzacja dendrologiczna, projekt gospodarki drzewostanem, kwerenda archiwalna
  • Forma ochrony: wpis do rejestru zabytków

Inwentaryzacja dendrologiczna

W ramach opracowania wykonano inwentaryzację dendrologiczną obejmującą ponad 4000 drzew oraz liczne grupy krzewów. W parku występują 32 gatunki drzew liściastych oraz 7 gatunków drzew iglastych. Drzewa zostały naniesione na mapę przy wykorzystaniu bardzo dokładnych metod geodezyjnych, co ma duże znaczenia dla opracowania dalszych etapów projektu. Wykonane zostały pomiary dendrometryczne obejmujące obwód drzewa, średnicę korony i wysokość. Rozpoznane zostały gatunki drzew i krzewów. Istotną częścią była ocena stanu zdrowotnego drzew – obejmująca m.in. posusz gałęziowy, rozwidlenia, budowę pnia i konarów, obecność szkodników i owocników grzybów, uszkodzenia pnia i konarów.

Wskazane zostały drzewa konieczne do wycinki ze względów fitosanitarnych. Dla wielu innych drzew określono charakterystykę i zakres prac pielęgnacyjnych. Część z drzew wymaga corocznego monitorowania stanu zdrowotnego, co również zostało wskazane w dokumentacji dla parku. Wskazano także drzewa szczególnie cenne ze względów kompozycyjnych i przyrodniczych.

Osobną część dokumentacji przedprojektowej dla zabytkowego parku w Starym Gronowie stanowi kwerenda archiwalna wraz z wynikającymi z niej wytycznymi dla rewaloryzacji parku. Kwerenda obejmuje część tekstową oraz dwa aneksy: ze źródłami kartograficznymi i ze źródłami ikonograficznymi. Kwerendę dla parku wykonała p. mgr inż. Ewa de Mezer, która współpracuje ze Strefą Zieleni w tym zakresie.