Zakres inwentaryzacji dendrologicznej

Zakres inwentaryzacji dendrologicznej

Z czego składa się inwentaryzacja dendrologiczna?

Część graficzna:

 • mapa terenu z naniesionymi drzewami z odpowiadającą im numeracją (przy dużych zleceniach współpracujemy z geodetami),
 • dokumentacja fotograficzna inwentaryzowanej zieleni.

Część graficzna inwentaryzacji dendrologicznej może być rozbudowana o różnego rodzaju warstwy tematyczne: analizy dendrochronologiczne, graficzne przedstawienie stanu zdrowotnego drzew, analiza gatunkowa drzew i krzewów.

Część opisowa:

 • ogólna charakterystyka terenu;
 • tabela inwentaryzacyjna, w której określa się:
  • gatunek drzewa lub krzewu,
  • wysokość drzewa,
  • szerokość korony drzewa,
  • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm lub 5 cm (zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody),
  • powierzchnię zajmowaną przez krzewy mierzoną w metrach kwadratowych,
  • informacje o stanie zdrowotnym rośliny.

Przy inwentaryzacjach dendrologicznych wykonywanych dla celów inwestycyjnych określamy, które egzemplarze drzew i krzewów wymagają pozwolenia na wycinkę. Obliczamy także wysokości opłat za wycinkę drzew i krzewów z zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w tym zakresie, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań planistycznych. Tabela z preliminarzem opłat za wycinkę jest wtedy dołączana do opracowania dendrologicznego.

Dodatkowo możemy wystąpić w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) do właściwego urzędu z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew. Przygotowujemy także kompleksowe projekty nasadzeń zastępczych (rekompensacyjnych). Wykonanie nasadzeń zastępczych zwalnia z konieczności uiszczania opłat za wycinkę drzew i krzewów.

Istotną częścią naszej działalności są inwentaryzacje dendrologiczne dla terenów objętych ochroną konserwatorską, gdzie obowiązują przepisy Ustawy o ochronie zabytków.

Dokładny zakres inwentaryzacji dendrologicznej ustalamy indywidualnie w zależności od celów inwentaryzacji.

Inwentaryza_kompletne_opracowanie

Więcej o inwentaryzacjach