Park w Międzybłociu

  • Rodzaj opracowania: projekt rewaloryzacji parku
  • Powierzchnia: 13,00 ha
  • Przeważająca funkcja: cenne siedlisko przyrodnicze, rekreacja, edukacja, teren zieleni publicznej
  • Cechy charakterystyczne: stawy, relikty zabudowy, starodrzew, las, park krajobrazowy, powiązania z krajobrazem otwartym
  • Zakres projektu: inwentaryzacja dendrologiczna w technologii GIS, projekt gospodarki drzewostanem, analizy historyczne, schemat funkcjonalno-przestrzenny, projekt koncepcyjny, projekt techniczny małej architektury, projekt techniczny nasadzeń
  • Forma ochrony: wpis do gminnej ewidencji zabytków

Przedmiotem opracowania był projekt rewaloryzacji parku w Międzybłociu, gm. Złotów, wykonany na zlecenie Nadleśnictwa Złotów. Projekt wykonaliśmy we współpracy z pracownią projektową Łukasza Dworniczaka (zespół autorski: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozda, współpraca: mgr Piotr Drozda, mgr inż. arch. kraj. Mariusz Krynicki, mgr inż. arch. kraj. Maja Przyjazna)
Projekt miał na celu uczytelnienie historycznych walorów komponowanego krajobrazu parku przy jednoczesnej adaptacji na cele turystyczne i rekreacyjne. Istotnym zadaniem było także wzmocnienie wartości przyrodniczych parku przy poszanowaniu istniejących zasobów.

Park, projekt, drogi, stawy, drzewa

Inwentaryzacja dendrologiczna parku

Przedmiotem opracowania była analiza szaty roślinnej oraz wytyczne w dotyczące gospodarki drzewostanem w obszarze zabytkowego parku w Międzybłociu, a także rozpoznanie terenów leśnych znajdujących w bezpośrednim sąsiedztwie Parku.

Inwentaryzację dendrologiczną wykonano w celu zebrania informacji wyjściowych dla sporządzenia kompleksowego projektu rewaloryzacji parku w Międzybłociu; wyznaczenia najcenniejszych drzew w parku, które pełniły istotne funkcje kompozycyjne, a także sformułowania wytycznych dla zachowania istniejących wartości przyrodniczych i kulturowych parku oraz poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników.

W ramach tej części zadania wykonano m.in.: szczegółową inwentaryzację dendrologiczną polegającą na oznaczeniu gatunkowym drzew w parku, wykonaniu pomiarów obwodów drzew na wys. 1,3 m, średnicy korony oraz wysokości drzew; ocenę stanu zdrowotnego drzew; uproszczoną inwentaryzację dendrologiczną obejmującą kępy drzew młodszych o niewielkich obwodach oraz wydzielenia leśne o charakterze gospodarczym polegającą na oznaczeniu składu gatunkowego grupy drzew lub krzewów oraz ich charakterystykę; orojekt gospodarki drzewostanem polegający na przygotowaniu zaleceń dotyczących niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych (prac arborystycznych) oraz wskazaniu drzew i krzewów koniecznych do wycinki.

Koncepcja rewaloryzacji założenia wraz z projektami wykonawczymi

W ramach prac projektowych opracowany został: podział na etapy przyjętych rozwiązań projektowych, projekt wykonawczy nasadzeń wraz z propozycjami gatunkowymi oraz ich rozmieszczeniem w terenie, propozycja doboru elementów małej architektury, koncepcja układu drogowego wraz z propozycjami materiałowymi.

Ogólna koncepcja zagospodarowania parku wskazuje na przebieg projektowanych ciągów komunikacyjnych oraz podział na różne formy użytkowania terenu: las gospodarczy, komponowany drzewostan parkowy, sad/ogród użytkowy, łąka naturalna oraz nabrzeże zbiorników wodnych, polana rekreacyjna/plac leśny. W koncepcji zwrócono także uwagę na układ kompozycyjno-krajobrazowy parku planując lub uczytelniając powiązania widokowe. Układ projektowanych nasadzeń oraz lokalizacja elementów małej architektury zostały pokazane na osobnej planszy w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację dendrologiczną.