Park w Międzybłociu

  • Rodzaj opracowania: projekt rewaloryzacji parku
  • Powierzchnia: 13,00 ha
  • Przeważająca funkcja: cenne siedlisko przyrodnicze, rekreacja, edukacja, teren zieleni publicznej
  • Cechy charakterystyczne: stawy, relikty zabudowy, starodrzew, las, park krajobrazowy, powiązania z krajobrazem otwartym
  • Zakres projektu: inwentaryzacja dendrologiczna w technologii GIS, projekt gospodarki drzewostanem, analizy historyczne, schemat funkcjonalno-przestrzenny, projekt koncepcyjny, projekt techniczny małej architektury, projekt techniczny nasadzeń
  • Forma ochrony: wpis do gminnej ewidencji zabytków

Przedmiotem opracowania był projekt rewaloryzacji parku w Międzybłociu, gm. Złotów, wykonany na zlecenie Nadleśnictwa Złotów. Projekt wykonaliśmy we współpracy z pracownią projektową Łukasza Dworniczaka. Projekt miał na celu uczytelnienie historycznych walorów komponowanego krajobrazu parku przy jednoczesnej adaptacji na cele turystyczne i rekreacyjne. Istotnym zadaniem było także wzmocnienie wartości przyrodniczych parku przy poszanowaniu istniejących zasobów.

Park, projekt, drogi, stawy, drzewa

Inwentaryzacja dendrologiczna parku

Przedmiotem opracowania była analiza szaty roślinnej oraz wytyczne w dotyczące gospodarki drzewostanem w obszarze zabytkowego parku w Międzybłociu, a także rozpoznanie terenów leśnych znajdujących w bezpośrednim sąsiedztwie Parku.

Inwentaryzację dendrologiczną wykonano w celu zebrania informacji wyjściowych dla sporządzenia kompleksowego projektu rewaloryzacji parku w Międzybłociu; wyznaczenia najcenniejszych drzew w parku, które pełniły istotne funkcje kompozycyjne, a także sformułowania wytycznych dla zachowania istniejących wartości przyrodniczych i kulturowych parku oraz poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników.

W ramach tej części zadania wykonano m.in.: szczegółową inwentaryzację dendrologiczną polegającą na oznaczeniu gatunkowym drzew w parku, wykonaniu pomiarów obwodów drzew na wys. 1,3 m, średnicy korony oraz wysokości drzew; ocenę stanu zdrowotnego drzew; uproszczoną inwentaryzację dendrologiczną obejmującą kępy drzew młodszych o niewielkich obwodach oraz wydzielenia leśne o charakterze gospodarczym polegającą na oznaczeniu składu gatunkowego grupy drzew lub krzewów oraz ich charakterystykę; orojekt gospodarki drzewostanem polegający na przygotowaniu zaleceń dotyczących niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych (prac arborystycznych) oraz wskazaniu drzew i krzewów koniecznych do wycinki.

Koncepcja rewaloryzacji założenia wraz z projektami wykonawczymi

W ramach prac projektowych opracowany został: podział na etapy przyjętych rozwiązań projektowych, projekt wykonawczy nasadzeń wraz z propozycjami gatunkowymi oraz ich rozmieszczeniem w terenie, propozycja doboru elementów małej architektury, koncepcja układu drogowego wraz z propozycjami materiałowymi.

Ogólna koncepcja zagospodarowania parku wskazuje na przebieg projektowanych ciągów komunikacyjnych oraz podział na różne formy użytkowania terenu: las gospodarczy, komponowany drzewostan parkowy, sad/ogród użytkowy, łąka naturalna oraz nabrzeże zbiorników wodnych, polana rekreacyjna/plac leśny. W koncepcji zwrócono także uwagę na układ kompozycyjno-krajobrazowy parku planując lub uczytelniając powiązania widokowe. Układ projektowanych nasadzeń oraz lokalizacja elementów małej architektury zostały pokazane na osobnej planszy w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację dendrologiczną.